Geri git   ForumAyyıldız | F.AY Forumları ve Paylaşım Platformu > F.AY Forum Hayatı Ve Eğlence > Burçlar Alemi

Kullanıcı Etiketleme

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 10-01-2013   #1 (permalink)
F.AY Üye
DiLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: Sep 2013
Mesajlar: 980
Konular: 767
Bulunduğu Yer: KayıpŞehir..
Burcunuz: Akrep
Takımınız: Fenerbahce
İlişki Durumu: ilişkisi yok
Tecrübe Puanı: 622
Rep Puanı : 10
Aldığınız Beğeni: 81
Verdiğiniz Beğeni: 204
Standart Astroloji´nin yasaklandığı dönemler

AS*TRO*LO*Jİ 3.RE*ICH’TA RES*MEN YA*SAK*TI.O*KU*YA*CA*ĞI*NIZ YA*ZI AL*MAN TARİ*Hİ*NİN KA*RAN*LIK BİR DÖ*NE*Mİ*Nİ AN*LA*TI*YOR.

4. Ni*san 1939 Ga*zet*te de Lo*u*san*ne’ın ha*be*ri : “Hiç kim*se Astroloji´ye Hit*ler’den da*ha faz*la i*na*na*maz”. İs*viç*re ga*ze*te*si devam e*di*yor: ”Hit*ler’in Berc*htes*ga*den’da*ki as*tro*log*la*rı Lon*dra’da*ki ens*ti*tü*nün en i*yi müş*te*ri*le*riy*di.”. Bir kaç haf*ta son*ra*ki Da*ily Ma*il’in ha*be*ri :”New York Co*lum*bi*a Ü*ni*ver*si*te*si De*ka*nı Nic*ho*las Mur*ray But*ler, Hit*ler’in beş as*tro*log*tan o*lu*şan bir e*ki*bi ol*du*ğu*nu doğruluyor”.

Bu ha*ber*le*rin acaba ne ka*da*rı ger*çek? E*li*miz*de Hit*ler’in gün*lü*ğü yok. Ama*ç ge*rek*siz san*sas*yon*lar ya*rat*mak de*ğil, so*mut ka*nıt ve bel*ge*ler*den yo*la çı*ka*rak, as*tro*lo*ji*nin ka*ran*lık bir dö*ne*mi*ne, ga*ma*lı ha*çın ar*ka*sı*na giz*len*miş bir as*tro*lo*ji*ye bi*raz ol*sun ı*şık tut*mak.

1939 yı*lın*da kesin o*lan tek şey, Hit*ler’in ya*kın çev*re*sin*de astrolojiden söze*di*yor ol*ma*sı*dır. Bu bil*gi*nin kay*na*ğı Hit*ler’in ö*zel sek*re*te*ri*dir ve Hit*ler’*in ma*sa*ba*şı soh*bet*le*ri de bu*nu doğrulamaktadır. Go*eb*bels’in Pro*po*gan*da Ba*kan*lı*ğı ta*ra*fın*dan Nasyo*nal Sos*ya*list re*ji*min as*tro*lo*ji ü*ze*ri*ne res*mi gö*rü*şü*nü yansıtan her i*fa*de*yi de dik*ka*te al*mak ge*re*ki*yor: “As*tro*lo*jinin vatanı Do*ğu’dur ve hiç*bir şe*kil*de Al*man*laş*tı*rı*la*maz.Tüm görüşlerimiz*le ra*di*kal bir ay*rı*lık gös*te*ren as*tro*lo*ji, ça*buk bir şekilde or*ta*dan kal*dır*ılması ge*re*ken hal*ka za*rar ve*ri*ci un*sur*lar ara*sın*da*dır. Mil*li ru*hu ze*hir*le*yen ve ki*şi*sel i*ra*de*yi e*le ge*çi*ren bir öğ*re*ti*yi dik*ka*te a*la*ma*yız.As*tro*log*la*rın ba*şı*na kahya *ke*si*len sü*ne*pe par*ti men*sup*la*rı*na de*ğil, a*çık görüşlü ve he*de*fin*den e*min bir şekilde dav*ra*na*rak Hit*ler’in sö*zü*nü din*le*yen in*san*la*ra gereksinimimiz var. (Nasyonal Sosyalist Örenci Birliği Merkez Organı/4 Ocak 1936 )

Birşey daha var, as*tro*loj*i tutkunu olarak tanınan Nazilerin ikinci adamı Ru*dolf Hess’in 1941’de*ki İ*ha*netiy*le bir*lik*te “Hess Operasyonu” başlamış ve SS´ler Al*man*ya’da*ki tüm as*tro*log ve falcıla*rı tu*tuk*la*ya*rak hap*se at*mış ya da top*la*ma kamp*la*rı*na gönder*miş*tir. Öy*le gö*rü*nü*yor ki, III.Re*ich as*tro*lo*ji düş*ma*nı*dır ve bu ne*den*le öy*kü*müz da*ha baş*la*ma*dan son*la*nı*yor*muş gi*bi görünmekte*.

GİZ*Lİ E*MİR KO*NU*SU O*LA*RAK AS*TRO*LO*Jİ

Aslında konu Naziler i*çin bu ka*dar ba*sit değildi. Pro*po*gan*day*la temsil e*di*len res*mi politikanın ya*nı sı*ra, rejimi sık sık pro*tes*to edebi*len ik*ti*dar sa*hip*le*ri*nin in*si*ya*tif*le*ri de söz ko*nusuy*du. III.Reich’da bu çe*li*şik du*ru*mu ka*nıt*la*yan daha bir*çok ör*nek var*dır. Astrolo*ji bu ör*nek*le*rin en can a*lı*cı o*lan*la*rın*dan bi*ri o*la*rak çı*kı*yor kar*şı*mı*za. Ör*ne*ğin Dr.Go*eb*bels ta*ra*fın*dan as*tro*log*lar Nostradamus’un ke*ha*net*le*ri*ni sa*vaş pro*po*gan*da*sı i*çin ha*zır*la*mak*la gö*rev*len*di*ril*miş*ler*di.1942’de*ki “Hess O*pe*ras*yo*nu”ndan al*tı ay sonra do*ğa*üs*tü gü*cü ol*du*ğu*na i*na*nı*lan ki*şi*ler ka*mu ya*şa*mın*dan uzak*laş*tı*rı*la*rak Ber*lin’de*ki bir a*raş*tır*ma ens*ti*tü*sün*de bi*ra*ra*ya geti*ril*mişler, müt*te*fik*le*rin a*çık de*niz*de*ki do*nan*ma*sı*nın ne*re*de oldu*ğu*nu sar*kaç*lar, Hint tit*re*şim öğ*re*ti*si ve as*tro*lo*ji yar*dı*mıy*la bu*lmaya çalışmışlardı.

Bir di*ğer ör*nek*, Be*ni*to Mus*so*li*ni’nin 26 Tem*muz 1943’te kaçırıl*ma*sıy*la il*gi*li o*la*rak, SS Grup Li*de*ri ve Kriminal Po*lis Yöne*ti*ci*si Art*hur Ne*be’nin o a*na ka*dar top*la*ma kampla*rına gönderilen he*men her as*tro*lo*ğu Mus*so*li*ni’nin ye*ri*ni bulmak*la görev*len*dir*me*si*ydi. Bu ör*nekler Nas*yo*nal Sos*ya*list*le*r´in as*tro*lo*ji*ye kar*şı politik ta*vır*la*rı ile giz*li*ce yü*rüt*tük*le*ri as*tro*lo*ji*den ya*rar*lan*ma ça*ba*la*rı a*ra*sın*da*ki far*kı gös*ter*ir. Bu ör*nek*ler bi*zi ga*ma*lı ha*çın ar*dın*da ça*lı*şa*rak astro*lo*ji*nin ka*ran*lık yü*zü*nü ay*dın*la*tan pro*ta*go*nist*le*re götürür: Yani Karl Ernst Krafft´a ve Wil*helm The*o*dor Wulff´a.

KRAFFT HIT*LER’İN AS*TRO*LO*ĞU MU ?

İs*viç*re kö*ken*li as*tro*log Ernst Krafft, ün*lü ma*jis*yen E*rik Jan Hanussen gi*bi III.Re*ich’ın perde arkasının en par*lak sem*bol*le*rin*den bi*ri*si*dir. Krafft otuzlu yıl*lar*da Zü*rih ve Ba*sel’de ö*zel*lik*le e*ko*no*mi a*la*nın*da da*nış*man as*tro*log o*la*rak ça*lış*tı. Bu gö*re*viy*le bir*lik*te dolay*lı da ol*sa, ilk kez fa*şist ik*ti*dar sa*hip*le*riy*le bağ*lan*tı*ya geçti. Krafft dü*zen*li o*la*rak ha*zır*la*dı*ğı bül*ten*le*ri Mann*he*im´*lı bir fir*ma sahi*bi a*ra*cı*lı*ğıy*la Hit*ler’in yar*dım*cı*sı Ru*dolf Hess’e u*laş*tı*rı*yor*du. Eko*no*mi ya*zı*la*rı*nın di*ğer bir a*bo*ne*si de RSHA (U*lu*sal Gü*venlik Merkez Da*i*re*si)’da Dış Ül*ke İs*tih*ba*rat Şe*fi o*la*rak ça*lı*şan Wal*ter Schellen*berg ta*ra*fın*dan “İ*de*o*lo*jik İs*tih*ba*rat” yap*mak*la görevlendirilen Dr.He*in*rich Fe*sel’di. Söz ko*nu*su bö*lü*mün a*raş*tır*ma ko*nu*la*rı a*ra*sın*da ay*nı za*man*da far*ma*son*lar, o*kül*tizm, giz*li bilimler ve ya*ban*cı kült*ler de bu*lu*nu*yor*du.

Krafft 1939’da yaz ay*la*rı*nı ge*çir*di*ği Schwarz*wal*dur*berg’de Al*man po*li*ti*ka*sı*nın he*def*le*riy*le uz*la*şa*bi*le*ce*ği*ni his*se*de*rek Al*man*ya’da kal*ma*ya ka*rar ve*rdi. II.Dün*ya Sa*va*şı baş*la*dık*tan bir*kaç gün son*ra Dr.Fe*sel’den ken*di*si*ne RSHA’da bir iş bul*ma*sını istedi.Fe*sel’in şe*fi onay verince, Krafft 500 Re*ich*mark ay*lık*la as*tro*lo*jik tahminler ge*liş*ti*rip, ra*por ha*zır*la*mak*la gö*rev*len*di*ri*ldi. Bir*kaç haf*ta sonra, Krafft’dan öv*güy*le söz e*dil*iyordu. Ve 2 Ka*sım 1939’da Dr.Fe*sel’e gönder*di*ği bildiride 7-10 Ka*sım ta*rih*le*ri a*ra*sın*da Hit*ler’in ma*ruz ka*la*bi*le*ce*ği muh*te*mel bir su*i*kast gi*ri*şi*mi ko*nu*sun*da u*ya*rı*da bulundu.

KRAFFT HIT*LER’E SU*İ*KAST Gİ*Rİ*Şİ*Mİ*Nİ TAH*MİN E*Dİ*YOR

Fe*sel bil*gi*yi e*lin*de tu*ttu çün*kü Hit*ler’in ya*şa*mı ü*ze*ri*ne ya*pı*lan astro*lo*jik varsayımlar, Na*zi hi*ye*rar*şi*sin*de mut*lak bir tabuydu ve zaman geçer. Mü*nih’de 8 Ka*sım 1939 ak*şa*mı Hit*ler bir ko*nuş*ma yap*mak*ta*dır ko*nuş*ma bit*imin*de Hit*ler ve bir*kaç par*ti ön*de *ge*le*ni der*hal sa*lo*nu terk e*der*ler. Bir*kaç da*ki*ka son*ra müt*hiş bir pat*la*ma du*yu*lur, Hit*ler’in ko*nuş*ma*sı*nı yap*tı*ğı kür*sü*nün he*men arkasında sak*lı du*ran bir bom*ba pat*la*mış, 7 ki*şi*nin ö*lü*müne ve 36 kişi*nin yara*lan*ma*sı*na ne*den ol*muş*tur. Er*te*si gün o*lay ga*ze*te*le*re aks ettiğiış , 7 ki*şi*nin ö*lü*mü ve 36 ki*şi*nin ya*ra*lan*ma*sı*na ne*den olmuştur. Er*te*si gün o*lay ga*ze*te*le*rde yayınlandığında, Krafft Ru*dolf Hess a*dı*na Al*man Şan*söl*ye*si’ne bir sü*re ön*ce gön*der*miş ol*du*ğu bildirinin varlığını ve doğ*ru*lu*ğu*nu ha*tır*la*tan bir tel*graf çe*ker ve Fesel bir gün sonra a*mir*le*ri ta*ra*fın*dan çağ*rı*la*rak Krafft’ın mektubu*nu gös*termesi istenir. Öy*le sa*nı*lı*yor ki, Hit*ler muh*tı*ra*yı daha ilk gün*den o*ku*muş* veya haberdar olmuştur.

Fa*kat tüm bu o*lan*lar sa*nı*la*nın ak*si*ne Krafft’ı zor du*rum*da bırak*mış*tır. Ges*ta*po ta*ra*fın*dan tu*tuk*la*nan Krafft’ın su*i*kast girişimin*de sır or*ta*ğı ol*du*ğu sa*nıl*mak*ta*dır. An*cak o*lay*dan bir*kaç gün son*ra Giz*li Po*lis Ör*gü*tü ta*ra*fın*dan ya*ka*la*nan Ge*org Elser’in bom*ba*yı koy*du*ğu an*la*şı*lın*ca, Krafft ak*lanırve sonra ar*tık en yük*sek Na*zi çev*re*le*rin*ce ka*bul gör*mek*te*dir. Ber*lin’de ve*ri*len par*ti*ler*de Po*lon*ya Baş Va*li*si Dr.Hans Frank, Al*man İş*çi Cep*he*si li*de*ri Dr.Ro*bert Ley gi*bi ö*nem*li ki*şi*ler*le ta*nı*şır. Bu sı*ra*da Dr.Jo*seph Go*eb*bels’ten Nos*tra*da*mus’u sa*vaş pro*po*gan*da*sı i*çin kullanma i*şi*ni a*lır. Öte yandan Krafft dış ül*ke*ler*le bağ*lan*tı*sı*nı sağ*la*yan RSHA i*çin de çalışma*la*rı*na de*vam et*mek*te*dir. Herşey iyi giderken, felaket aniden gelir ve Kraftt nedense bunu tahmin edememiştir, ya da..?

Kendi sonundan kaçamadı..

Hitler´in sağ kolu Ru*dolf Hess’in 1941’de İn*gil*te*re’ye kaç*ma*sı, Krafft’ın Ber*lin’de*ki et*ki*si*nin so*nu olur. Hit*ler’in, yar*dım*cı*sı tarafından ma*ruz kal*dı*ğı bu “i*ha*net”in a*sıl suç*lu*su, SS li*de*ri Heinrich Himm*ler ta*ra*fın*dan a*çık*la*nır: Neden bellidir, Ru*dolf Hess’in as*tro*lo*ji*ye olan i*nan*cı. Bu*nun ü*ze*ri*ne ül*ke ça*pın*da bir o*pe*ras*yon*la tüm ka*hin ve as*tro*log*lar tu*tuk*la*nırlar ve mül*ki*yet*le*ri*ne el ko*nur. Ya*ka*la*na*n*lar a*ra*sın*da Krafft´da var*dır. Ka*rı*sı*nın Dr.Frank ve Dr.Ley’e yap*tı*ğı tüm baş*vu*ru*la*ra rağ*men Krafft da di*ğer astrologlar*la bir*lik*te O*ra*ni*en*burg Top*la*ma Kam*pı’na gön*de*ri*lir.

Bir yıl son*ra Krafft’ın tu*tuk*lu*lu*ğu sü*rer*ken, Go*eb*bels Krafft’tan yar*dım is*ter. Krafft, meslekdaşı Gor*ner’le bir*lik*te Berlin’de*ki Pro*po*gan*da Ba*kan*lı*ğı’nın yan bi*na*sı*na yer*leş*ti*ri*lir. Kendi*le*rin*den müt*te*fik ge*ne*ral*le*ri*nin ho*ros*kop*la*rı*nın ha*zır*lan*ma*sı is*ten*mek*te*dir.Krafft ar*tık ka*rı*sı*nı gö*re*bil*me*yi um*mak*ta*dır. Ama kısa bir zaman sonra yine kampa geri yollanır. Di*ğer yan*dan karısının Krafft’ın ser*best bı*ra*kıl*ma*sı*na yö*ne*lik tüm çabala*rı sonuç*suz ka*lır. Ve sağ*lık du*ru*mu i*yi*ce bo*zu*lan kocası hakkın*da 13 Ni*san 1945’te son ha*be*ri a*lır. Krafft 8 O*cak’ta Oranienburg Top*la*ma Kam*pı’ndan Buc*hen*wald Top*la*ma Kam*pı’na nak*le*dil*di*ği sı*ra*da ölmüş*tür.

WIL*HELM THE*O*DOR WULFF : HIMM*LER’İN AS*TRO*LO*ĞU

Ham*burg*lu Wil*helm The*oor Wulff “Hess O*pe*ras*yo*nu” sı*ra*sın*da tutuk*la*nan bir*çok as*tro*log*tan bi*riy*di. Wulff’un ka*de*ri Krafft ve mes*tek*laş*la*rı*nın*kin*den da*ha fark*lı ol*muş*tur. Bu*nun ne*de*ni Wulff’un, iş*ve*re*ni fab*ri*ka*tör Zim*mer*mann a*ra*cı*lı*ğıy*la Fe*lix Kers*ten’la tanışma*sı*dır. Kers*ten, SS liderine ki*şi*sel ya*kın*lı*ğı ile tanınan özel ma*sö*rüy*dü. Wulff’un hi*ka*ye*si as*len Krafft’ın yıl*dı*zı*nın Na*zi çevrele*rin*de sön*dü*ğü sı*ra*da baş*lar. Wulff da, Krafft gibi da*ha i*şin ba*şın*da a*mir*le*ri*nin il*ti*fat*la*rıy*la o*nur*lan*dı*rı*lır. Göz*den düş*mek ar*tık o*nun i*çin de top*la*ma kam*pı*na gön*de*ril*mek an*la*mı*na ge*le*cek*tir.

Wullf’un iş ya*şa*mı ar*tık Krafft’ın O*ra*ni*en*burg Top*la*ma Kampı’na gi*di*şi*ne ka*dar ben*zer*dir. Giz*li gö*rev o*la*rak ho*ros*kop*lar ha*zır*lar. 28 Tem*muz 1943’de Ges*ta*po ta*ra*fın*dan aniden Ber*lin’e geti*ri*lir. Ken*di*si*ne SS Grup Li*de*ri Art*hur Ne*be ta*ra*fın*dan ba*zı açıkla*ma*lar ya*pı*lır; Po*li*tik kar*şıt güç*ler ta*ra*fın*dan ka*çı*rı*lan İ*tal*yan fa*şist li*der Be*ni*to Mus*so*li*ni’nin han*gi yol*la o*lur*sa ol*sun bu*lun*ma*sı ge*rek*mek*te*dir.

HIMM*LER AS*TRO*LO*Jİ*YE GÜ*VE*Nİ*YOR Wulff Hint As*tro*lo*ji*si’ni kul*la*na*rak, Mus*so*li*ni’nin bu*lun*du*ğu ye*rin Ro*ma’nın 75 km gü*ney*do*ğu*su ol*du*ğu*nu sap*tar. Da*ha son*ra Mussolini’nin i*zi bu*lun*du*ğun*du, tu*tul*du*ğu ye*rin Wulff’un he*sap*la*mış ol*du*ğu ko*or*di*nat*lar*da, Ro*ma’nın gü*ney*do*ğu*sun*da*ki Pon*za A*da*sı oldu*ğu an*la*şıl*ır. Wulff bu ba*şa*rı*sıy*la Na*zi yö*ne*ti*mi*nin gü*ve*ni*ni kaza*nır ve bir*kaç ay son*ra da Ca*su*su*luk Sa*vun*ma Bi*ri*mi Yö*ne*ti*ci*si ve RSHA 6.Bö*lüm Şe*fi Wal*ter Schel*len*berg’e tak*dim e*di*lir. Schellenberg ken*di*sin*den Hit*ler’in geleceği ve sa*va*şın so*nu*cu üzerine bi*gi is*ter. Wulff Nep*tün’ün güç*lü ko*nu*mu ve Hit*ler’in horosko*bun*da*ki di*ğer yı*dız*lar*la u*yum*suz i*liş*ki*le*ri*ne dik*kat çe*ke*rek, ABD ve SSCB’nin Mun*dane As*tro*lo*ji*si’nde*ki o*lum*lu yıl*dız yönelimlerini vur*gu*lar. (Mundane; Ülkelerin jeo-politik gelecekleri üzerinde çalışılan özel bir astroloji türüdür.) Schel*len*berg sonuçtan çok et*ki*le*nir ve Himm*ler’e ve*ril*mek ü*ze*re bir ra*por ha*zır*la*ma*sı*nı is*ter.

AS*TRO*LO*Jİ : İK*Tİ*DAR SA*HİP*LE*Rİ*NİN AY*RI*CA*LI*ĞI

Ra*po*ru, bir*kaç haf*ta sonraki Wulff - Himm*ler bu*luş*ma*sı iz*ler. Ne ya*zık ki bu ve bu*nu iz*le*yen di*ğer bu*luş*ma*lar ü*ze*ri*ne yapılan açıklama*lar Wulff’un*ki*ler*le sı*nır*lı*dır. A*çık*la*ma*lar Wulff´un “Zod*yak ve Ga*ma*lı Haç“ ad*lı o*to*bi*yog*ra*fi*sin*de geç*mek*te*dir. Bu kay*na*ğa göre Himm*ler şun*la*rı söy*le*miş*tir: “Sı*kı bir as*tro*log ya*sa*ğı*na ihtiyacı*mız var. Kim ye*ni dü*ze*ni ih*lal e*der*se bil*me*li*dir ki, e*le geçiril*di*ği tak*tir*de sa*vaş so*nu*na ka*dar top*la*ma kamp*la*rın*da tutula*cak*tır. Bi*zim dı*şı*mız*da kim*se*nin as*tro*lo*jiy*le il*gi*len*me*si*ne i*zin ve*re*me*yiz. Nas*yo*nal sos*ya*list dev*let*te as*tro*lo*ji ki*şi*sel bir ayrıcalık*tır ve kit*le*ler i*çin uy*gun de*ğil*dir.”

Wulff’un Himm*ler’le gö*rüş*me*si*nin bütünü ve sonuçları bilinmiyor. Bu*nun*la be*ra*ber Wulff’un il*ginç o*to*bi*yog*ra*fi*si Al*man tari*hin*de*ki gi*zem*li bir o*la*ya ye*ni bir ı*şık tut*mak*ta*dır. Bu*gün tarihçi*ler i*çin ha*la bir bil*me*ce o*lan bu o*lay 20 Tem*muz 1944’de*ki Hit*ler’e yapılan su*i*kast gi*ri*şi*mi*dir. Wulff’un ra*po*run*dan anlaşıldığına gö*re Himm*ler su*i*kast*ten ha*ber*dar*dı, fa*kat her*han*gi bir gi*ri*şim*de bu*lun*ma*dı. Ay*rı*ca Wulff’un ho*ros*ko*bu a*ra*cı*lı*ğıy*la III.Reich’ın ve ordunun ü*mit*siz du*ru*mu*nu da bi*li*yor*du. Himm*ler suikast gi*ri*şi*mi son*ra*sı dok*tor mü*da*ha*le*si ge*rek*ti*ren bir si*nir bozuk*lu*ğu ge*çir*di. Bu sı*ra*da Wulff’tan sü*rek*li o*la*rak ho*ros*ko*bu ve ge*le*cek*le il*gi*li ön*gö*rü*le*ri ü*ze*ri*ne bil*gi is*ti*yor*du. Öte yan*dan savaşın so*nu*na doğ*ru Kal*ten*brun*ner ve Mar*tin Bor*mann Himm*ler’e kar*şı gide*rek in*saf*sız*la*şan en*tri*ka*lar çe*vir*mek*tey*di*ler. Himm*ler, Hit*ler’i devredışı bırakması ve Ba*tı*lı güç*ler*le tek ta*raf*lı bir ba*rış imzalanma*sı i*çin ar*tık bir*çok yön*den sı*kış*tı*rıl*maktaydı. Fa*kat herhan*gi bir ey*lem yapamadı. Kor*ku*nun ge*tir*di*ği pa*nik i*çin*de sürek*li o*la*rak gün*lük ve haf*ta*lık ho*ros*kop*lar ha*zır*la*ttı. U*mu*du*nu ge*le*ce*ği*ni um*du*ğu bir mu*ci*ze*ye bağ*la*mış*tı. Oy*sa*, ken*di*si*nin ve Führer’in ka*de*ri ar*tık bel*li*ydi .

AS*TRO*LOG*LAR SUÇ*LU MUY*DU ?

Öy*kü*nün so*nu bi*lin*di*ği gi*bi*dir : As*tro**lo*ji bi*le tüm za*man*la*rın en büyük ca*ni*le*rin*den ö*lüm*den kur*ta*ra*ma*mış*tır. Öte yan*dan yanıtlanma*yan so*ru*lar var: Hiz*met*le*ri*ni fa*şi*zan ve in*san*la*rı hi*çe sa*yan bir re*ji*min kul*la*nı*mı*na su*nan as*tro*log*la*rın bu tav*rı ah*la*ki ka*bul e*di*le*bilr mi? Ya da top*la*ma kamp*la*rı*na gön*de*ril*me*le*ri*ni engel*le*mek i*çin bu hiz*met*le*ri ye*ri*ne ge*ti*ren ki*şi*le*ri mah*kum et*mek ge*re*kir mi ?

RuyaLarımdasın Annem...
DiLa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tag Ekle
astroloji´nin, dönemler, yasaklandığı


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum Sosyal
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.

Tasarım : VampRens
Açılış Tarihi: 30 Ağustos 2013
Forumayyildiz.Net Her Hakkı Saklıdır
Sitemap
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 41, 42, 43, 45, 51, 53, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 290, 296, 303, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 387, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,